ochrana osobných údajov GDPR

Preambula

Týmto sa spoločnosť BENZINOL SLOVAKIA s. r. o. zaväzuje rešpektovať Vaše právo na súkromie a ochranu vašich osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
 

Zásady ochrany osobných údajov
 

I. Základné ustanovenia 

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa článku 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  216/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR") je spoločnosť BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 820 704, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 60968/B (ďalej len "Benzinol" alebo "Prevádzkovateľ").

Benzinol kladie dôraz na transparentnosť spracovania a bezpečnosť Vašich osobných údajov, ktoré sú považované za dôverné a nakladá s nimi výlučne v súlade s GDPR, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“) a ďalšími platnými právnymi predpismi.

V prípade akýchkoľvek otázok či nezrovnalostí súvisiacich so spracúvaním osobných údajov a pre uplatnenie a výkon Vašich práv sa na Benzinol môžete kedykoľvek obrátiť, a to prostredníctvom emailu cerpacie_stanice@benzinol.com alebo na doručovacej adrese BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Lúčny Dvor 704, 925 28 Pusté Úľany.

Benzinol si Váži Vašu dôveru a preto Vás v súlade so zásadou transparentnosti týmto dokumentom "Zásady ochrany osobných údajov" informuje o spracovaní Vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné pre nižšie uvedené účely.

Spracúvaniu Vašich osobných údajov, ako dotknutých osôb, venujeme maximálnu pozornosť, s dôrazom na predchádzanie neoprávneným zásahom do Vášho súkromia, ako aj dodržiavanie zásad zákonného spracúvania, kedy za týmto účelom sme prijali náležité technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých riadne zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov, ako dotknutých osôb, vrátane rešpektovania Vášho súkromia dodržiavaním všetkých platných predpisov vzťahujúcich sa k ochrane údajov vrátane GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na internetové stránky www.benzinol.sk (ďalej len "Internetové stránky") a sú primárne určené pre našich partnerov (klientov, dodávateľov), kontaktné osoby našich partnerov, uchádzačov o prevádzkovanie čerpacích staníc, osoby nachádzajúce sa v priestoroch čerpacej stanice a návštevníkov týchto Internetových stránok.

Zásady ochrany osobných údajov pre vyššie uvedené Produktové stránky sú zverejnené na každej produktovej stránke, ktorej sa týkajú.

 

II. Účely spracovania osobných údajov a ich právny základ  

 
1. Realizácia a plnenie zmluvného vzťahu 

Benzinol je sieť čerpacích staníc na Slovensku, prezentujúca maloobchodnú sieť čerpacích staníc, ponúkajúcu kolekciu prvotriednych palív, kvalitné služby na cestách a široké spektrum doplnkového tovaru. Pri tejto obchodnej činnosti dochádza k spracovaniu osobných údajov, a to predovšetkým klienta a dodávateľa (ďalej len "partner") ako fyzickej osoby a ďalších osôb, typicky kontaktných a iných osôb na strane partnera ako právnickej osoby.

Účelom spracovania osobných údajov je realizácia a plnenie zmluvného vzťahu, teda dodanie objednaného produktu, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi partnerom a Benzinolom a ďalšie zmluvné záväzky.
 

Právny základ pre spracovanie osobných údajov je čl. 6. ods. 1 písm. b) GDPR, čiže spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy a na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť. Kontaktné údaje fyzických osôb, ktoré zastupujú partnera ako právnickú osobu spracovávame, lebo je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy s partnerom, a spracovanie je založené na spoločnom oprávnenom záujme partnera a Benzinolu na poskytovaní dohodnutých služieb.

Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje Benzinol tieto údaje: 

Identifikačné údaje (meno, priezvisko, IČ, DIČ firma, funkcia)

Kontaktné údaje (e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo)

Prevádzkové záznamy (zmluvy, zápisy zo schôdzok, podklady z rokovaní, pokyny apod.)

Údaje o objednávke, dodávke, údaje o platbe

Nevyhnutnú komunikáciu medzi partnerom a Benzinolom 
 

2. Plnenie zákonných povinností v rámci účtovnej a daňovej  agendy 

Účtovné doklady, údaje o Vašich platbách a ďalšie informácie vyžadované zákonom spracovávame pre splnenie našich zákonných povinností, teda podľa článku 6 odst. 1  písm. c) GDPR.
 

3. Komunikácia s dotazovateľmi

V prípade, že kontaktujete Benzinol prostredníctvom emailu, poštovej adresy alebo iným spôsobom, budú informácie o Vašom kontakte spracovávané len za účelom nezáväznej komunikácie s Vami.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je čl. 6. ods. 1 písm. f) GDPR, čiže spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ, konkrétne záujem na rozvoji vzťahov s potenciálnym partnerom, či prevádzkovanie čerpacej stanice, vrátane záujmu na zefektívňovaní komunikácie, prezentácii obchodného mena/značky Benzinol a ochrane dobrej povesti a mena Prevádzkovateľa.

Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje Benzinol tieto osobné údaje:

Identifikačné údaje (meno, priezvisko)

Kontaktné údaje (e-mailová adresa, poštová adresa či telefónne číslo)

Nevyhnutnú komunikáciu medzi Vami a Benzinolom
 

3. Zasielanie obchodných informácií

Našich zákazníkov v pravidelne kontaktujeme s ponukou ďalších služieb alebo s pozvánkou na niektorú z našich akcií, prípadne s aktuálnymi novinkami v ponuke. Pokiaľ také informácie nechcete dostávať, odpovedzte na náš email alebo nám iným spôsobom dajte túto informáciu vedieť.

Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje Benzinol tieto osobné údaje: 

Identifikačné údaje (meno, priezvisko)

Kontaktné údaje (e-mailová adresa, poštová adresa či telefónne číslo)
 

4. Monitorovanie priestoru čerpacej stanice 

Priestory čerpacích staníc siete Benzinol sú monitorované kamerovým systémom so záznamom za účelom ochrany majetku a bezpečnosti osôb podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, hlavne v záujme zaistenia čo najvyššej bezpečnosti osôb a majetku nachádzajúcich sa v priestoroch čerpacej stanice.

Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje Benzinol tieto údaje: 

Obrazový záznam
 

5. Marketingové kampane/spotrebiteľské súťaže

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je Vaša účasť na marketingových kampaniach a/alebo spotrebiteľských súťažiach organizovaných Prevádzkovateľom, vrátane vyhodnotenia, udelenia cien víťazom, oznámenia víťazov ako aj analyzovania účinnosti našich marketingových kampaní/spotrebiteľských súťaží. Vaša účasť v marketingových kampaniach a/alebo spotrebiteľských súťažiach je dobrovoľná, a teda je výlučne na Vašom rozhodnutí, či nám poskytnete Vaše osobné údaje vyplnením účastníckych/súťažných formulárov na našej webovej stránke, alebo na našich profilových stránkach na sociálnych sieťach, alebo osobne v prevádzkach čerpacích staníc Benzinol alebo na iných súťažných formulároch, ktoré ustanovujú pravidlá marketingových kampaní/spotrebiteľských súťaží.

• Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je:

a) náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); oprávneným záujmom je:

- riadne zaevidovanie Vašej osoby ako účastníka marketingovej kampane/spotrebiteľskej súťaže, do ktorej sa zapojíte;

- možnosť Vašej osoby byť vyžrebovaný ako výherca niektorej z cien zaradených do marketingovej kampane/spotrebiteľskej súťaže ako aj reálne udelenie výhry v prípade, ak sa stanete výhercom;

- uvedenie Vašich údajov ako výhercu, avšak iba v rozsahu meno a mesto na našej webovej adrese

• Rozsah spracúvaných Vašich osobných údajov:

Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, telefonický/e-mailový kontakt, poštová adresa

• Príjemcovia, ktorým sa poskytujú Vaše osobné údaje:

a) orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru;

b) naši zmluvní partneri, a to najmä subjekty spolupracujúce s nami na organizácii marketingových kampaní/spotrebiteľských súťaží;

• Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

• Doba uchovávania Vašich osobných údajov:

Osobné údaje uchovávame po dobu trvania účelu ich spracúvania, najviac však 2 roky po ukončení kalendárneho roka, v ktorom došlo ku konaniu marketingovej kampane/spotrebiteľskej súťaže, do ktorej ste sa zapojili.

• Zdroj získavania Vašich osobných údajov:

Osobné údaje o Vás sú získané/získavané výlučne z údajov Vami poskytnutých.

• Podľa povahy účelu/právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov:

- zmluvnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia Vašich osobných údajov je, že nebude možné z našej strany poskytnúť Vám plnenia zo zmluvného vzťahu
 

6. Plnenie pracovne-právneho vzťahu 

Naši zamestnanci sú informovaní o spracovaní ich osobných údajov individuálne. Poverení zamestnanci pravidelne absolvujú školenia za účelom vzdelávania v oblasti ochrany osobných údajov.
 

III. Doba uchovania osobných údajov 

Vaše osobné údaje sú uchované po dobu nevyhnutnú k zaisteniu všetkých práv a povinností  plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je Benzinol povinný ako Prevádzkovateľ osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je stanovená interným predpisom, či iným vhodným spôsobom.  

Benzinol uchováva osobné údaje:    

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Benzinolom a k uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu);
 • po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi v prípade, keď plníme naše zákonné povinnosti, v prípade vedenia účtovníctva môže táto doba dosiahnuť až 10 rokov;
 • maximálne po dobu 21 dní v podobe obrazového záznamu, ktorý bol vytvorený pri monitorovaní priestoru čerpacej stanice;

Po uplynutí doby uchovania Benzinol osobné údaje zlikviduje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 

IV. Poskytovanie osobných údajov

V Benzinole sú Vaše osobné údaje uchovávané v maximálnom bezpečí a sprístupnené iba oprávneným zamestnancom, či jednotlivým sprostredkovateľom a prevádzkovateľom osobných údajov, a to len v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania. Bezpečie Vašich osobných údajov je u týchto príjemcov zaistené prostredníctvom ich zmluvných záväzkov.

Zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:  

 • Orgány štátnej správy: napr. Finančná správa, Protimonopolný úrad, Štatistický úrad, a iné;
 • Poisťovne;
 • Banky;
 • Externí právni poradcovia, daňoví poradcovia, účtovníci, audítori,
 • Bezpečnostné agentúry;
 • Kreatívne agentúry zaisťujúce marketingové kampane;
 • Dodávatelia webového rozhrania;
 • Dodávatelia telekomunikačných a internetových služieb,

 

Za určitých podmienok je potom Benzinol oprávnený niektoré Vaše osobné údaje poskytnúť na základe platných právnych predpisov, napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

Benzinol nepredáva osobné údaje tretím osobám. 
 

V. Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte nasledujúce práva:  
 

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ.
 

právo na prístup k Vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR

Na základe Vašej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi spôsobom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.
 

právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR

Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 

právo na vymazanie vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR

Máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.
 

právo na obmedzenie spracovania vašich údajov podľa článku 18 GDPR

Máte právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, ďalej ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, a tiež ak už Prevádzkovateľ nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 

právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom Prevádzkovateľ bránili, ak je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, a tiež ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 

právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, že ste udelil/a Benzinolu súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Pri odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov je Benzinol oprávnený na základe odôvodnených pochybností najskôr overiť Vašu totožnosť, a to žiadosťou o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných k potvrdeniu totožnosti. 
 

právo podať sťažnosť k dozornému orgánu  

Ak máte pocit, že sa s Vašimi osobnými údajmi nezaobchádza podľa zákona, máte právo obrátiť sa s Vašou odôvodnenou sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko.

Vaša žiadosť môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.)
 

VI. Sociálne siete

Chceme byť neustále v spojení a zdieľať s Vami naše aktivity prostredníctvom profilov Benzinol/Tankujembenzinol na sociálnych sieťach ako je Facebook, YouTube, Instagram, a tiež pomocou implementácie pluginov týchto sociálnych sietí do svojich Internetových stránok.
Informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich ďalšom spracovaní poskytovateľmi sociálnych sietí, rovnako ako súvisiace informácie o Vašich právach a možnostiach nastavenia s ohľadom na ochranu Vášho súkromia nájdete priamo na sociálnych sieťach.
 

VII. Súbory Cookies

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači, alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Napíšte nám Zavolajte nám