všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BENZIBOD PROGRAMU PLATNÉ OD 1. 1. 2022

 

 

1. Benzibod program

Benzibod program je vernostný program prevádzkovaný spoločnosťou BENZINOL SLOVAKIA s.r.o., Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 (ďalej len ako „spoločnosť“) pre zákazníkov nakupujúcich pohonné hmoty, tovary a služby v sieti čerpacích staníc Benzinol na území Slovenskej republiky (ďalej už len „BZvSR“), jeho cieľom je podpora maloobchodného obratu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Členstvo v Benzibod programe vytvára pre zákazníka možnosť na základe evidovaných maloobchodných nákupov v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) vybrať si z viacerých foriem odmeny poskytovanej členom Benzibod programu.

 

2. Benzibod karta

Spoločnosť vystavuje zákazníkovi kartu za účelom preukázania členstva v Benzibod programe a jej aktívneho používania na evidenciu zákazníkom zrealizovaných maloobchodných nákupov. Karta môže mať fyzickú alebo virtuálnu podobu. Karta je majetkom spoločnosti a jej oprávneným držiteľom a užívateľom je výhradne zákazník, ktorému bola na základe vyplnenia prihlášky vydaná. Používanie karty nesmie byť v rozpore s týmito VOP a dobrými mravmi, so zásadou ochrany poctivého obchodného styku a účelom, na ktorý je karta vydaná. Za používanie karty plne zodpovedá zákazník. Je povinný chrániť ju pred poškodením, stratou alebo odcudzením. Zákazník taktiež znáša prípadné následky za používanie karty spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito VOP. Platnosť karty nie je časovo obmedzená, spôsoby zániku členstva v Benzibod programe sú upravené v článku 14 týchto VOP. Spoločnosť si vyhradzuje právo v primeranom časovom predstihu, najmenej však 1 kalendárny mesiac vopred vyhlásiť podmienky ukončenia platnosti kariet alebo ich výmeny. Zablokované, nefunkčné, poškodené alebo dlhodobo nepoužívané karty zákazník spoločnosti nevracia, je však povinný fyzicky ich znehodnotiť tak, aby ich nebolo možné v budúcnosti použiť. Neaktívna karta je karta, ktorej držiteľovi bolo ukončené členstvo v zmysle článku 14 týchto VOP. Blokovaná karta je karta, zaradená na blokačnú listinu podľa článku 15 týchto VOP.

 

3. Členstvo v Benzibod programe

Účasť v Benzibod programe (ďalej už len „členstvo“) môže nadobudnúť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na území Slovenskej republiky. Podmienkou nadobudnutia členstva je riadne a pravdivé vyplnenie Prihlášky do Benzibod programe (ďalej len prihláška) priamo na niektorej z BZvSR. Odovzdaním riadne vyplneného a vlastnoručne podpísaného originálu prihlášky na BZvSR zákazník vyjadruje svoj súhlas s platnými VOP Benzibod programu, ktoré sú dostupné na benzinol.sk alebo k nahliadnutiu na BZvSR. Na základe odovzdanej prihlášky obsluha BZvSR obratom vydá zákazníkovi Benzibod kartu (ďalej len ako „karta“) a zákazník je oprávnený okamžite začať zbierať Benzibod body (ďalej len „body“) za nákupy zrealizované v sieti BZvSR spoločnosti v zmysle bodov 5. a 6. týchto VOP. Zaevidovaním prihlášky a priradením osobných údajov zákazníka k údajom o karte, vzniká členstvo a zákazník nadobudne právo spotrebovať body za shopový tovar (ďalej len ako „shopový tovar“), zľavu na palivá a služby a taktiež za účelom získania ďalších druhov odmien v zmysle príslušných ustanovení týchto VOP. Zákazník nemôže prevádzať nazbierané body na kartu iného zákazníka.

Benzibod program je určený výlučne pre fyzické osoby - nepodnikateľov (súkromné osoby), nie je určený pre právnické osoby v zmysle § 18 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ani pre fyzické osoby - podnikateľov. Prihlášky vystavené na právnické osoby a iné podnikateľské subjekty bez ohľadu na ich právnu formu nebude spoločnosť akceptovať.

 

4. Osobné údaje členov Benzibod programu

Za účelom zaevidovania a členstva zákazníka v Benzibod programe spoločnosť ako prevádzkovateľ informačného systému Benzibod programe spracúva osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno – priezvisko – dátum narodenia – adresa bydliska – mobilné telefónne číslo – e-mailová adresu, ktorý je primeraný danému účelu a rozsahu spracovania. Osobné údaje oznamuje zákazník spoločnosti v prihláške. Prevzatím osobných údajov uvedených v prihláške sa spoločnosť zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov. Spoločnosť sa zaväzuje všetky osobné údaje a informácie uvedené v prihláške, ako aj údaje získané počas trvania členstva zákazníkov v Benzibod programe použiť výhradne v rámci činnosti Benzibod programu a na skvalitňovanie služieb poskytovaných vo svojej maloobchodnej sieti. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú ochranu osobných údajov zákazníka v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zoznam zmluvných externých sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa pre potreby prevádzkovania Benzibod programu je zverejnený a aktualizovaný na internetovej stránke benzinol.sk. Odovzdaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na BZvSR zákazník súhlasí, že budú spracovávané jeho osobné údaje po dobu trvania jeho členstva v Benzibod programe a ďalej uchovávané ešte 3 roky po skončení členstva v Benzibod programe. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť tieto údaje bezodkladne a nenávratne zlikviduje. Člen Benzibod programu je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti každú zmenu týkajúcu sa jeho osobných údajov uvedených v prihláške. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov člena Benzibod programu. Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie, týkajúce sa vašich práv pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti ako prevádzkovateľa nájdete na benzinol.sk a v papierovej podobe na BZvSR. Súčasťou informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov je Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov, viažuce sa na konkrétne účely, ktoré taktiež nájdete na benzinol.sk alebo v papierovej forme každej BZvSR.

 

5. Používanie Benzibod karty a evidencia maloobchodných nákupov člena Benzibod programu na BZvSR

Pri nákupe pohonných hmôt, tovarov a služieb (ďalej len bodované komodity) v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom bankovej platobnej karty získava zákazník body, ktoré sa mu pripočítavajú na predloženú kartu. Vzťah medzi množstvom alebo hodnotou v eur nakúpených bodovaných komodít a množstvom pripočítaných bodov je daný aktuálnymi pravidlami pre pripočítavanie bodov. Pre pripočítanie bodov na kartu je potrebné predložiť kartu obsluhe BZvSR vopred, t.j. ešte pred úhradou nákupu. V prípade nepredloženia karty obsluhe BZvSR pred zaplatením nákupu nárok na pripočítanie bodov za daný nákup zaniká. Povolené je pripočítavanie bodov na kartu len v súlade s týmito VOP. Pripočítanie bodov za nákup iného zákazníka sa považuje za závažné porušenie týchto VOP s možnými následkami v zmysle článkov 14. a 15. týchto VOP. Reklamácie zistených nezrovnalosti v počte pripočítaných bodov uplatňuje zákazník v mailom na adresu vernost@benzinol.com podľa bodu 12 týchto VOP.

 

 

6. Pravidlá pre pripočítavanie bodov

a) Základné pravidlá:

• za každé 1,- eur nákupu (vrátane DPH) s výnimkou cigariet, tabakových výrobkov, diaľničných známok a mýta, nápojových automatoch, paysafecard, telefónnych kariet a novín a časopisov, sa prideľuje 1 bod; b) Pridelenie akciových bodov:

• akciové body je možné získať pri nákupe vybraných tovarov alebo služieb vyhlásených a označených spoločnosťou;

• pravidlá pre prideľovanie akciových bodov sú stanovované pre jednotlivé tovary individuálne;

• v prípade pridelenia akciových bodov nie sú prideľované body podľa základných pravidiel (písm. a) tohto bodu).

c) Počet dobití na 1 Benzibod kartu je obmedzený na maximálne päťkrát za 24 hodín.

Ďalšie pravidlá pre pripočítavanie bodov za nákupy tovarov a služieb, pravidlá pre možné prideľovanie bodov za aktivitu, ako aj zmeny týchto pravidiel bude spoločnosť oznamovať na svojich BZvSR a webovej stránke spoločnosti alebo prostredníctvom propagačných materiálov. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel pre prideľovanie bodov v súlade so svojimi obchodnými zámermi.

 

7. Odmeny za maloobchodné nákupy

Jednotlivým odmenám za zrealizovanie maloobchodných nákupov palivového a nepalivového tovaru a služieb evidovaných prostredníctvom karty sú priradené bodové hodnoty. V prípade, že zákazník nazbieral na svoju kartu dostatočný počet bodov, je oprávnený požiadať o poskytnutie zodpovedajúcej odmeny výmenou za príslušný počet bodov. Spoločnosť poskytuje zákazníkom v rámci programu nasledovné základné druhy odmien:

a) nárok na zvýhodnený nákup vybraného shopového tovaru,

b) služieb poskytovaných na BZvSR

c) odmien uvedených v Benzibod katalógu,

 

Položky uvedené v písm. a) a b) sú poskytované okamžite na čerpacej stanici a odmeny pod písm. c) sú poskytované následne na základe objednávky, ktorou je odpočítanie príslušného množstva bodov z karty s uvedením kódu vybraného tovaru. Objednávku, v prípade odmeny pod písm. c) je možné zrealizova osobne na ktorejkoľvek BZvSR, s doručením na BZvSR, na ktorej bola osobná objednávka realizovaná,

Zákazník je oprávnený požiadať o poskytnutie vybranej odmeny len prostredníctvom jemu vydanej karty. Použitie inej karty bude hodnotené ako závažné porušenie týchto VOP. Získané body nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Odpočítanie bodov nie je možné, ak ku kontu karty zákazníka ešte neboli priradené osobné údaje alebo je karta zákazníka zaradená na blokačnej listine.

 

8. Zvýhodnený nákup katalógových tovarov uvedených v Benzibod katalógu

Zvýhodnený nákup tovaru sa uskutoční na tej istej BZvSK, na ktorej bol tento objednaný a bol riadne vyplnený objednávací formulár. Spoločnosť zabezpečí dodanie tovaru na príslušnú BZvSK v čo najkratšom čase od zrealizovania príslušného odpočítania bodov. Spoločnosť si vyhradzuje právo po uplynutí 3 mesiacov od dňa príslušného odpočítania bodov stiahnuť neprevzatý tovar z BZvSK – prípadný dodatočný odber je možný len po dohode (písomnej alebo telefonickej) v lehote do 1 roka od príslušného odpočítania bodov. Ak z objektívnych dôvodov (zrušenie BZvSK, rekonštrukcia a iné) nie je možné zrealizovať zvýhodnený nákup tovaru na tej BZvSK, na ktorej bol vyplnený objednávací formulár, spoločnosť dohodne so zákazníkom nákup na inej BZvSK.

Doplatok za tovar uvedený v Benzibod katalógu uhradí zákazník v hotovosti alebo bankovou platobnou kartou priamo na BZvSK pri preberaní tovaru. Obsluha BZvSK overí totožnosť zákazníka na základe predloženia dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas). Obsluha BZvSK a zákazník podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru. Podpísaním tohto protokolu zákazník potvrdzuje riadne prevzatie objednaného a nepoškodeného tovaru. Overenie totožnosti zákazníka, doplatenie ceny tovaru a podpísanie preberacieho protokolu je podmienkou pre odovzdanie tovaru zákazníkovi.

V súlade s účelom spracúvania osobných údajov pri realizácii prevzatia zakúpených zvýhodnených katalógových tovarov uvedených v Benzibod katalógu, ktoré si zákazník objednal je uskutočňovaná evidencia odovzdania objednaného tovaru v rozsahu: meno a priezvisko zákazníka preberajúceho zakúpený tovar. Objednaný tovar nie je možné vymeniť späť za body, ani za iný tovar uvedený v Katalógu odmien. Dôvodom pre vrátenie bodov nie je ani neprevzatie tovaru zo strany zákazníka. V prípade, že zákazník nevyužije možnosť zvýhodneného nákupu po dobu 1 roka od príslušného odpočítania bodov (neprevezme si daný tovar na dohodnutej BZvSK), stráca nárok na zvýhodnený nákup tovaru a odpočítané body prepadajú bez nároku na náhradu.

 

9. Shopový tovar a služby

Zákazník obdrží vybranú položku bezprostredne po odpočítaní bodov a uhradení zvýhodnenej ceny tovaru s doplatkom len na BZvSR, kde bolo príslušné množstvo bodov odpočítané. Svojím podpisom na potvrdenke o odpočítaní bodov zákazník potvrdzuje prevzatie daného shopového tovaru alebo služby. Shopový tovar alebo službu nie je možné získať ani objednať v prípade, že na danej BZvSR nie je v danom čase dostupný. Spoločnosť nevie zaručiť nepretržitú dostupnosť shopových tovarov a služieb na všetkých BZvSR.

 

10. Zvýhodnený nákup palív

Zľavu na palivo za body je možné uplatniť na požiadanie pred uhradením nákupu palív na BZvSR a iba na celý objem natankovaného paliva, nie na jeho časť. Predpokladom uplatnenia je dostatočný počet bodov na karte a splnenie podmienok pre čerpanie bodov, teda ak k účtu karty zákazníka už bola zaevidovaná prihláška v súlade s bodom 3. týchto VOP a karta zákazníka nie je zaradená na blokačnej listine. Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami a nie je možné ju využiť pri platbe palivovými kartami. Pri uplatnení zľavy za body sa za nákup palív body nepripisujú. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu alebo ukončenie možnosti uplatnenia zľavy na palivo za body. Informácie o aktuálnych možnostiach výhodnejšieho nákupu palív s použitím bodov budú zákazníkom dostupné na web stránke benzinol.sk.

 

11. Platnosť bodov

Platnosť bodov je tri roky. Po uplynutí tejto doby strácajú body platnosť a nie je možné ich uplatniť. Body sa automaticky uplatňujú od najstarších. Deaktivácia bodov sa vykonáva vždy k 31.12. toho roka, v ktorom uplynuli tri roky od ich pripočítania na kartu zákazníka.

V prípade, ak na kartu zákazníka neboli pripočítané body za nákup v zmysle týchto VOP po dobu šiestich po sebe idúcich mesiacov, si spoločnosť vyhradzuje právo rozhodnúť o prepadnutí dovtedy nazbieraných bodov, pričom však členstvo zákazníka v Benzibod programe trvá naďalej, a to až do času zániku niektorým so spôsobov upravených v bode 18 týchto VOP.

 

12. Strata a nefunkčnosť karty

Stratu alebo nefunkčnosť karty je zákazník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu na mailovú adresu vernost@benzinol.com a spoločnosť zabezpečí jej bezodkladné zaradenie na blokačnú listinu. Náhradnú kartu obdrží zákazník na ľubovoľnej BZvSR, pričom jej prevzatie potvrdí osobitným záznamom a podpisom na priloženej prihláške. Potvrdenie prevzatia novej karty nenahradzuje nahlásenie straty alebo nefunkčnosti pôvodnej karty. Do času riadneho nahlásenia tejto skutočnosti zodpovedá za prípadné zneužitie karty neoprávnenou osobou zákazník. Na náhradnú kartu bude zákazníkovi do 30 dní od odovzdania potvrdenia o prevzatí náhradnej karty na BZvSR dodatočne uznaný rovnaký počet bodov, ako bol stav bodov v čase nahlásenia straty alebo nefunkčnosti pôvodnej karty. V prípade, že zákazník požaduje dodatočné uznanie uvedených bodov v skoršom termíne, kontaktuje mailom vernost@benzinol.com. V prípade nefunkčnosti karty zákazník kartu spoločnosti nevracia, len zabezpečí jej fyzické znehodnotenie.

 

13. Reklamácie pripočítavania bodov

Reklamácie nepripočítania bodov zákazník uplatňuje písomne na mailovej adrese vernost@benzinol.com. V prípade zisteného nadmerného pripočítania bodov v dôsledku omylu alebo poruchy technického zariadenia spoločnosť pripraví vysporiadanie takto pridelených bodov. Spoločnosť si vyhradzuje právo zaradiť na blokačnú listinu do vyriešenia zistenej nezrovnalosti kartu, na ktorú bolo v dôsledku omylu alebo poruchy technického zariadenia pripočítané nadmerné množstvo bodov, pričom o tejto skutočnosti bezodkladne informuje zákazníka. Pokiaľ nie je stanovené inak, expiračná lehota online transakcie na pripočítanie bodov je 1 rok od dňa rozhodnutia o jej pripravení. Po uplynutí expiračnej lehoty nezrealizované pripočítanie bodov formou online transakcie prepadá bez náhrady.

 

14. Riešenie reklamácií poskytnutia odmeny

Neposkytnutie možnosti zvýhodneného nákupu tovaru (nedodanie tovaru), odmietnutie odovzdania shopového tovaru alebo odmietnutie poskytnutia služby v prípade, že tieto sú na danej BZvSR dostupné reklamuje zákazník priamo na BZvSR. Reklamáciu kvality prevzatých tovarov alebo služieb uplatňuje zákazník priamo na danej BZvSR prostredníctvom reklamačného formuláru, následne bude reklamácia preverená a spoločnosť sa k nej vyjadrí do 30 dní.

 

15. Ukončenie členstva v Benzibod programe

Ukončením členstva v Benzibod programe stráca zákazník právo využívať všetky výhody plynúce z jeho členstva, vrátane prípadnej spotreby zostatku bodov evidovaných na jeho karte a súčasne je stornované vybavovanie už uplatnených nárokov zákazníka na výhody vyplývajúce z členstva v Benzibod programe v prípadoch, ktoré v okamihu ukončenia členstva neboli uzavreté. K ukončeniu členstva v Benzibod programe môže dôjsť nasledovnými spôsobmi:

1. ukončením členstva zo strany zákazníka;

2. smrťou zákazníka alebo jeho prehlásením za mŕtveho;

3. dlhodobou pasivitou zákazníka, tzn. keď spoločnosť na kartu zákazníka neeviduje pripočítanie bodov za nákup v zmysle týchto VOP po dobu jedného kalendárneho roka;

4. jednostranným rozhodnutím spoločnosti v prípade zistenia závažného porušovania týchto VOP zo strany zákazníka, pričom za závažné porušovanie sa považuje aj opakované menej závažné porušenie týchto VOP.

Spoločnosť informuje zákazníka o ukončení členstva v Benzibod programe len v prípadoch uvedených v bode 3. tohto bodu VOP. Spoločnosť je oprávnená v prípade, kedy o opätovné členstvo v Benzibod programe žiada zákazník, ktorého členstvo bolo v minulosti ukončené z dôvodu uvedeného v bode 3. tohto bodu VOP, žiadosti o členstvo nevyhovieť. V prípade opätovného vstupu do Benzibod programu nevzniká nárok zákazníka na akékoľvek výhody plynúce z jeho predchádzajúceho členstva vo vernostnom programe Benzinol. Členstvo v Benzibod programe ani výhody s týmto členstvom spojené nie sú právne vymáhateľné a nemôžu byť predmetom dedičského konania.

 

16. Porušovanie VOP Benzibod programu

Spoločnosť je oprávnená v prípade podozrenia z porušovania VOP, najmä pri podozrení zo získavania bodov v rozpore so VOP, so zásadami poctivého obchodného styku a v rozpore s účelom, na ktorý je karta vydaná, zaradiť kartu na blokačnú listinu a preverovať okolnosti používania karty. V prípade, že takto získané body boli medzičasom prevedené na inú kartu, je spoločnosť oprávnená blokovať aj túto kartu. O dôvode zaradenia karty na blokačnú listinu informuje zákazníka na požiadanie prostredníctvom emailu vernost@benzinol.com.

 

17. Zmeny VOP Benzibod programu

Spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu týchto VOP, bodového ohodnotenia tovarov, zliav na palivá, shopových tovarov a služieb, úpravu pravidiel pre pripočítavanie bodov z obchodných alebo legislatívnych dôvodov. Spoločnosť sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať zákazníkov o všetkých zmenách. Spoločnosť sa zaväzuje v čo najväčšej miere prispôsobiť zmeny požiadavkám zákazníkov. Spoločnosť oznámi každú takúto zmenu na web stránke spoločnosti a písomne na BZvSR.

 

18. Ukončenie Benzibod programu

Program Benzibod program má dlhodobý charakter, spoločnosť si však vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia prideľovania bodov a ukončenia platnosti nespotrebovaných bodov v takom prípade písomne zverejní v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 kalendárny mesiac vopred na všetkých BZvSR a na web stránke spoločnosti.

 

19. Platnosť a účinnosť VOP Benzibod programu

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 1. 2022 a v plnom rozsahu nahrádzajú ich doterajšie znenie.

 

 

 

 

Príloha č. 1

Zoznam čerpacích staníc Benzinol Slovakia s.r.o.

 

ČS Benzinol Lúčny Dvor

Lúčny Dvor 540, 925 28 Pusté Úľany

 

ČS Benzinol Skalica

Nádražná 2589/35, 909 01 Skalica

 

ČS Benzinol Topoľčany-Tovarníky

Odbojárov 431/24, 955 01 Topoľčany-Tovarníky

 

ČS Benzinol Drietoma

Drietoma 702, 913 03 Drietoma

 

ČS Benzinol Kľačany

Kľačany 348, 920 64 Kľačany

 

ČS Benzinol Ružomberok

Bystrická cesta 2510/49B, 034 01 Ružomberok

 

ČS Benzinol Nové Mesto nad Váhom

Ľ. Podjavorinskej 2568, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

ČS Benzinol Trenčín

Zlatovská cesta 412/35, 911 05 Trenčín

 

ČS Benzinol Žilina

Centrálna ulica 8176/3, 010 01 Žilina

 

ČS Benzinol Tvrdošín

Vojtaššákova 873

027 44 Tvrdošín

 

ČS Benzinol Trenčianske Bohuslavice

Trenčianske Bohuslavice č. 307, 913 06 Trenčianske Bohuslavice

 

ČS Benzinol Strážske

Priemyselná 1631, 072 22 Strážske

 

ČS Benzinol Bratislava - Vajnory

Rybničná 10725, 831 06 Bratislava

 

ČS Benzinol Dolný Kubín

Bysterecká 2200, 026 01 Dolný Kubín

 

ČS Benzinol Námestovo

Miestneho priemyslu 1031, 029 01 Námestovo

 

ČS Benzinol Trstená

Krakovská cesta 1414, 028 01 Trstená

 

ČS Benzinol Dlhá nad Oravou

Dlhá nad Oravou 155, 027 55 Dlhá nad Oravou

 

ČS Benzinol Krásno nad Kysucou

ul. Struhy 2130, 023 02 Krásno nad Kysucou

 

ČS Benzinol Prešov

Jána Pavla II. 11941/7, 080 01 Prešov

 

ČS Benzinol Šahy

SNP 64, 936 01 Šahy

 

ČS Benzinol Turčianske Teplice

Háj č.209, 039 01 Háj, okres Turčianske Teplice

 

ČS Benzinol Modra

Šúrska ul. 2443/15A, 900 01 Modra

 

ČS Benzinol Banská Bystrica

Jakubská cesta 15286/29A, 974 11 Banská Bystrica

 

ČS Benzinol Nitrianske Rudno

Kolotoč 33, 972 26 Nitrianske Rudno

 

ČS Benzinol Makov

Makov 134, 026 56 Makov

 

ČS Benzinol Most pri Bratislava

Bratislavská 766, 900 46 Most pri Bratislave

 

ČS Benzinol Ivachnová (Kozí vršok)

Ivachnová 303, 034 83 Ivachnová

 

ČS Benzinol Levoča

Pri podkove 3220/2A, 054 01 Levoča

Napíšte nám Zavolajte nám